جلسه سوم کارگروه مشارکت

 

جلسه کارگروه مشارکت با موضوع فرهنگ شهروندی

زمان جلسه:29 خرداد1398

مکان جلسه: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان