برنامه جامع شهر اصفهان از مردم به مدیران ابلاغ می‌شود

برنامه جامع شهرا صفهان با رویکرد مشاركتي در مرحله تشخیص مشکلات کلیدی شهر

 

گروه خبر- برنامه جامع شهر اصفهان براياولين بار در کشور و به صورت پايلوت در شهراصفهان با رویکرد مشاركتي تدوين خواهد شد.به اين معنا كه در تدوين اين برنامه، سهم‌داران(ذ ینفعان و ذ یضرران)، یعنی همه افراد وگروههایی که چه مثبت و چه منفی به طورمستقیم یا غیرمستقیم از برنامه تاثیرپذیرفته یا بر آن تاثیر می‌گذارند، دخيل و سهيم خواهند بود.تهیه برنامه‌های جامع برای شهرها همواره روندیاز بالا به پایین داشته و پس از تصویب برنامه‌ها مصوبات، در قالب دستورالعمل یا اسناد بالادستی به نهادهای مرتبط و مراتب میانی و پایین‌تر برای اجراارسال می‌شد.اما برنامه جامع شهر اصفهان، با رویکرد مشاركتي در نظر دارد که با هماندیشی سهمداران شهر از همه طیفها و لایه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برنامه‌هایی را تدوین کند که قابلیت اجرا در فضای کنونی شهر و با در نظر گرفتن نیازهای آینده را داشته باشد. در نخستین گام بعد از انتخاب اصفهان به عنوان پایلوت اجرای این برنامه، تفاهم‌نامه برنامه جامع جديد شهر اصفهان با رویكرد نوين مشاركتي، در ابتدای سال
جاری بین معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی، اداره کل راه و شهرسازي استان، شورایشهر و شهرداري اصفهان منعقد شد.در ساختار جدید، تدوین برنامه جامع نهاد شورای راهبری شکل گرفته است. این شورا، نهاد مشورتی شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری، ومسئول هدایت و نظارت بر روند تهیه برنامه توسعه شهر- منطقه اصفهان است.این شورا واحد تخصصی نیست بلکه منافع همه گروهها، اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اصناف،دانشگاهیان، نخبگان علمی، اقتصادی و رسانه‌ها را در برنامه توسعه شهر نمایندگی می‌کند. در جلسات شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان که دوهفته یک بار در حال برگزاری است، تشکیل6 کمیسیون تخصصی با موضوعات مختلف شهری به تصویب رسید.برنامه جامع هم اكنون در مرحله شناساييچالش‌هاي شهري است. تاكنون 14 گروه كانونيبا حضور تشکل‌های صنفی، سمنها، نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی، شورای شهر و نخبگان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی پیرامون موضوعات مختلفهمچون گردشگری، .کسب و کار، حمل و نقل، آب و... تشکیل شده است