تغییر گفتمان حکمرانی به حکمروایی در مسیر توسعه پایدار

تسهیل‌گر بخش حکمروایی برنامه جامع شهراصفهان گفت: در مسیر توسعه پایدار باید گفتمان حکمرانی به گفتمان حکمروایی تغییر کند.

 

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمود میثاقی ظهر روز _یکشنبه ۲۷ مردادماه ۹۸ در سی و دومین جلسه موضوعی برنامه جامع شهر اصفهان با موضوع حکمروایی شهری با اشاره به چارچوب برخورد با موضوع حکمروایی اظهار کرد: الزامات تبیین چارچوب حکمروایی شهری و منطقه‌ای شامل داشتن نگاه فرامفهومی (محتوایی) به حکمروایی شهری و منطقه‌ای، داشتن نگاه سیستمی به حکمروایی شهری و منطقه‌ای و داشتن نگاه رویه‌ای به عملکرد حکمروایی شهری و منطقه‌ای است.

وی افزود: گام‌های تبیین چارچوب حکمروایی شهری و منطقه‌ای شامل دسته‌بندی مسائل و ارزش‌گذاری آنها، طبقه بندی و اولویت مسائل همچنین علت‌یابی مسائل، تعیین علل بروز و ... است.

تسهیل‌گر بخش حکمروایی برنامه جامع شهراصفهان تصریح کرد: سازمان ملل در چارچوب استقرار مدیریت یکپارچه شهری در قالب برنامه ابتکار عمل حکمروایی شهری، در بیانیه‌ای منشور مدیریت یکپارچه شهری را ارائه کرد که مفاهیم هشت گانه مشارکت، قانومندی، شفافیت، پذیرا و پاسخ‌دهنده، جهت‌گیری توافقی، عدالت، اثربخشی و کارآیی و بینش راهبردی به عنوان مفاهیم چندوجهی، جامع و یکپارچه با فرامفهوم حکمروایی برشمرده و تلاش شده به عنوان محور اصلی چارچوب حکمروایی در قالب محتوای اصلی حکمروایی درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: به عبارتی مفهوم حکمروایی فرامفهومی است که مفاهیم سترگی نظیر عدالت یا مشارکت را در درون خود دارد، از این رو بدون قصد ورود به مباحث نظری می‌توان استنباط کرد که در مرحله تشخیص برنامه جامع در حوزه حکمروایی نیازی به فهرست کردن موضوعی مشکلات و مسائل نظیر مشکلات محیط زیستی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و... در این حوزه نیست.

میثاقی تأکید کرد: به مشکلات و مسائل موضوعی بخش‌های دیگر در خود بخش‌ها پرداخته می‌شود و در حوزه حکمروایی جنبه‌ها و صور حکمروایانه مجموعه کارکردهای بخش‌های موضوعی متناسب با معیارهای هشت گانه مورد وفاق ادبیات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه عمومی مد نظر است.

وی با اشاره به تفاوت میان حکمرانی و حکمروایی گفت: فلسفه حکمرانی همان نظام یکه سالاری و دیوان سالاری حاکم بر فرهنگ ایرانیان و از بالا به پایین است و در اینجا حکم‌راندن دستوردادن است، اما حکمروایی در صورتی است که حکم آن روا باشد و مشروعیت و مقبولیت داشته باشد.

تسهیل‌گر بخش حکمروایی برنامه جامع شهراصفهان افزود: حکمروایی استفاده درست از سرمایه‌های آشکار و پنهان، خلق فرصت ها، بسترسازی پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی همچنین افزایش کیفیت محیطی است در حکمروایی انتخاب ازاد وجود دارد یعنی عدالت و با انصاف بودن، درجه شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، حمایت از حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و زندگی مشارکتی در آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: در مسیر توسعه پایدار باید گفتمان حکمرانی به گفتمان حکمروایی تغییر کند.

میثاقی با تأکید بر داشتن نگاه سیستمی به حکمروایی شهری و منطقه‌ای اظهار کرد: از آنجایی که شهر به عنوان یک سیستم باز فعالیت می کند تلاش شده نگاه سیستمی به عنوان پایه و اساس نگرش راهبردی به مسائل شهری درنظر گرفته شود که این موضوع در دو حوزه عملکردی و قلمرویی قابل رصد است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه عملکردی موضوع حکمروایی در دو بستر درون سازمانی و برون سازمانی و در حوزه قلمرویی (قلمرو مکانی) حکمروایی در دو گسترده شهری و منطقه ای طبقه بندی شده است.

تسهیل‌گر بخش حکمروایی برنامه جامع شهراصفهان با بیان اینکه داشتن نگاه رویه‌ای به عملکرد حکمروایی شهری و منطقه‌ای ضروری است، گفت: از آنجایی که سازوکار مدیریتی از ملزومات تحقق پذیری تصمیمات اجرایی تصمیم گیران شهری و فراشهری است، تلاش شده گونه‌های مختلف سازوکار مدیریتی در دو قالب امور جاری و امور فنی و عمرانی که از طبقه بندی های اصلی سازوکار اجرایی تصمیم گیران شهری و فراشهری است، جهت جامعیت بخشی به حکمروایی شهری و منطقه‌ای در نظر گرفته شود که در این راستا امور جاری حکمروایی شهری و منطقه ای به موارد پنج گانه مالی، قانونی، اداری، نیروی انسانی و نظارت و در امور فنی و عمرانی موارد دوگانه تهیه «برنامه و طرح» و «اجرای پروژه» مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به گام های تبیین چارچوب حکمروایی شهری و منطقه‌ای اظهار کرد: گام اول دسته بندی مسائل حکمروایی شهری و منطقه‌ای در قالب جدول تقابلی سه نگاه فرامفهومی، سیستمی و فرایندی، گام دوم ارزش گذاری مسائل حکمروایی شهری و منطقه ای توسط سهم‌داران در جلسه موضوعی حکمروایی با موضوع حداکثری سهم داران، گام سوم طبقه بندی و اولویت بندی مسائل حکمروایی شهری و منطقه ای براساس پاسخ سهم داران و گام چهارم علت یابی مسائل دارای اولویت بالاتر نسبت به دیگر مسائل جهت دستیابی به ریشه اصلی مسئله (تعیین علل بروز) و طرح آن در کمیسیون مربوطه برای نهایی کردن مباحث است.

میثاقی با بیان اینکه در ساختار تنظیم شده برای برنامه جامع توسعه شهری اصفهان در رویکرد نوین مراحلی مدنظر تصمیم گیران بوده که مرحله تشخیص گام نخست این رویکرد است، گفت: از آنجا که در ادامه فرایند مذکور زمینه های موضوعی توسط تصمیم سازان تخصصی مورد بررسی، تحلیل و تجویز قرار می گیرد این امر برای موضوع فراموضوعی حکمروایی صادق است از این رو در این مرحله برای زمینه موضوعی حکمروایی چاره ای جز شناسایی فهرست وار مشکلات در قالب معیارهای هشت گانه و اجماع سهم داران به صورت ذهنی و تجربی بروی آن ها نیست؛ به عبارتی ماهیت این مرحله از برنامه جامع این گونه است که فرصت و منابع و حتی دانش تعیین شاخص های ارزیابی قابل سنجش و اندازه گیری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: انواع پژوهش‌های صورت گرفته در مدیریت شهری اصفهان نظیر اصفهان ۱۴۰۰ تلاش شایسته‌ای را برای تدوین شاخص‌های ارزیابی ذیل معیارهای حکمروایی صورت داده‌اند که البته در گزارش تشریحی بخش حکمروایی مورد مدافه قرار گرفته و به آن ها اشاره توجه شده است.

تسهیل‌گر بخش حکمروایی برنامه جامع شهراصفهان ادامه داد: قضاوت اجمالی بروی این تلاش ها نشانگر چند ابهام نظیر دربرگیرندگی لازم درون سازمانی بودن و فقدان اولویت بندی موثر در این پژوهش ها که دارای زمان، بودجه و استفاده از تیم تخصصی بوده، است؛ این پژوهش ها حرکتی درست به سمت بررسی اصولی موضوع حکمروایی بوده که باید براساس مشکلات مطرح شده ادامه یافته و در مرحله بعد مورد بررسی قرار گیرد.

وی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، عدالت محوری، مشارکتی، قانونی_حقوقی، شفافیت، اثربخشی و کارایی، بینش راهبردی و جهت گیری توافقی را از تعاریف مفاهیم حکمروایی برشمرد.

مشکلات برای تأمین زمین جهت احداث ایستگاه‌های توزیع انرژی پایدار

«ابوالقاسم عسکری» نماینده شرکت گاز استان اصفهان در این جلسه گفت: طی چنددهه گذشته اصفهان به عنوان یک باغ شهر در دنیا می درخشید و آب از غربی ترین به شرقی ترین نقاط استان جاری بود اما این شهرزیبا با برخی سیاست‌های اشتباه که سلایق آینده را در غرب اصفهان تعریف کردند تحت تأثیر صنایع آلاینده قرار گرفت و حالا می بینیم که به جای داشتن هوایی پاک، آلایندگی هوا روز به روز افزایش می یابد.

وی افزود: این درحالی است که می توانستیم صنایع را در شرق اصفهان که آب به سمت گاوخونی سرازیر می‌شود احداث کنیم تا با مشکلات کم آبی مواجه نباشیم.

نماینده شرکت گاز استان اصفهان با ابراز تأسف از اینکه خانه‌های ویلایی به برج های ۱۰ تا ۲۰ طبقه تبدیل شده و چند صدنفر یکجا اسکان یافته اند، تأکید کرد: سیاست های اشتباه شهراصفهان را دچار آسیب ها و چالش های زیادی کرده است.

وی ادامه داد: شرکت گاز تأمین کننده انرژی پایدار شهر برای جمعیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری بوده درحالی که امروزه بیش از سه میلیون نفر در شهر اصفهان زندگی می کنند بدون اینکه بدانیم آیا بسترهای تأمین انرژی برای این جمعیت فراهم است؟

عسکری گفت: برای تأمین زمین جهت احداث ایستگاه های توزیع انرژی پایدار با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد انرژی شهر و استان توسط گاز طبیعی تأمین می شود، اظهار کرد: تأمین زمین برای ایستگاه های توزیع انرژی پایدار شرکت گاز باید مورد توجه قرار گیرد.

سپردن کار به کاردان

«علی قهرایی» نماینده سازمان‌های مردم نهاد اظهار کرد: باید در حوزه حکمروایی شهری کار به کاردان سپرده شود.

وی افزود: انبوه قوانین و ابهام در برخی از این قوانین از جمله مواردی است که در حکمروایی شهری و منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد.

جدا شدن آب شرب از سایر آب‌های مصرفی

در سی و دومین جلسه موضوعی برنامه جامع شهر اصفهان با موضوع حکمروایی شهری، «شراره نکویی» نماینده مؤسسه ندای معرفت اصفهان نیز تأکید کرد: آب شرب اصفهان باید از سایر آب‌های مصرفی جدا شود.

قربانی‌کردن مسائل زیست محیطی در برابر مسائل اشتغال‌زایی

«محمود قهرمانی» نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در سخنانی اظهار کرد: پرداخت حق سکوت به تجمعات امنیتی از جمله به کشاورزان یکی از اشکالات بزرگی است که در جامعه اتفاق افتاده است.

وی افزود: قربانی کردن مسائل زیست محیطی در برابر مسائل اشتغال زایی باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: تغییر قوانین تبصره‌های استقرار صنایع آلاینده به شعاع ۵۰ کیلومتری شهرها به اصل این قانون ضربه زده و درواقع قانون را نابود کرده است.

توجه به دستاوردهای کوتاه و سریع در برنامه جامع

«رحمت الله زمانی» نماینده سازمان جهاد کشاورزی گفت: اهداف کلان و دور قابل دستیابی نیست، از این رو باید دستاوردهای کوچک، کوتاه و سریع در برنامه جامع مورد توجه قرار گیرد تا زودتر به نتیجه برسد.

تفکیک سهم‌داران از شبه سهم‌داران

«مجید زمانی» نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تاکید بر دقت نظر در تعاریف حکمروایی، گفت: باید تقسیم بندی امور اجرایی و عمرانی بر اساس تعاریف دستگاه‌های اجرایی و ذی نفعان مورد تجدید نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به تفکیک سهم‌‎داران و شبه سهم‌داران، اظهار کرد: توجه به موضوع مهم تفکیک سهم داران از شبه سهم داران باید مورد توجه قرار گیرد.