میثاق نامه برنامه جامع شهر اصفهان امضا ش

امروز ( پنج شنبه) در مراسم اعلان عمومي شروع فرايند تهيه طرح جامع شهر اصفهان ميثاق نامه اين طرح قرائت و به امضاي شهردار اصفهان، مدير كل راه و شهرسازي استان، اعضاي شوراي شهر و مديران شهري رسيد.

به گزارش خبرنگار ايمنا، در متن اين ميثاق نامه آمده است:

« آري به اتفاق جهان مي توان گفت؛ اصفهان امروز، نصف جهان ديروز نيست، اما تسليم واقعيت تلخ امروز شدن، نديدن و نساختن روشنايي فردا است؛ پس تسليم نشديم و با آغاز مراحل تدوين «برنامه جامع شهر اصفهان» براي ساختن چشم انداز روشن اصفهان فردا همراه شديم؛ برنامه اي كه از تجربه متخصصان و حرفه‌مندان بسياري بهره گرفته تا ايرادات معمول نظام برنامه‌ريزي و اجراي برنامه در كشور را كم و كمتر كند.

برنامه‌اي كه نه پشت درهاي بسته بلكه با حضور و مشاركت تمامي ذينفعان تهيه خواهد شد: نهادهاي رسمي، احزاب سياسي، تشكل‌هاي صنفي، رسانه‌ها، نخبگان، سمن‌ها و از همه مهم‌تر شهروندان اصفهان. برنامه‌اي كه شهر را فراتر از كالبد، فراتر از مرزهاي اداري و وراي بخشي نگري، خواهد ديد و تلاش خواهد كرد اصفهاني سرزنده و پويا را به آيندگان هديه دهد.

در ادامه اين متن آمده است: براساس اين ميثاق نامه به عنوان ذينفعان برنامه جامع اصفهان متعهد مي‌شويم كه همه منابع و ظرفيت‌هاي در اختيار خويش را براي تدوين و اجراي موفق برنامه جامع شهر اصفهان به كار گيريم از هرگونه حمايت و تعصب فردي و نهادي بگذريم و قدرت‌ها و منابع در اختيار خود را براي موفقيت اين برنامه به كار گيريم، به جاي القاي بخش‌نامه هاي ملي به اصفهان، تلاش كنيم با اقناع مديران ملي آنها را با اهداف برنامه جامع اصفهان همراه كنيم؛ در مراحل عادي تدوين برنامه، مشاركت كامل داشته باشيم تا برنامه‌اي مورد اجماع همه ذينفعان تدوين شود و از هركوششي براي موفقيت اين برنامه در تدوين و اجرا فروگذار نكنيم تا اصفهان به الگوي برنامه ريزي كشور تبديل شود.

فرد فرد ما ناظران هوشياري و روند تحقق اهداف برنامه باشيم؛ به اميد سپاهاني پاينده، بالنده و زاينده.»