جلسات دورنما

Image

جلسۀ اول، 30 مرداد 99
مکان: سالن جلسات کتابخانه مرکزی

Image

جلسۀ دوم، 5 شهریور 99
مکان: سالن شورای اسلامی شهر، شهرداری مرکزی

Image

جلسۀ سوم، 6 شهریور 99
مکان: سالن جلسات کتابخانه مرکزی