Image

میثاق‌نامۀ برنامۀ جامع شهر اصفهان

آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

اصفهان امروز، نصف جهان دیروز نیست. اما تسلیم واقعیت تلخ امروز شدن، ندیدن و نساختن روشنایی فرداست. پس تسلیم نشدیم و با آغاز مراحل تدوین «برنامه جامع شهر اصفهان» برای ساختن چشم‌انداز روشن اصفهان فردا همراه شدیم؛ برنامه‌ای که از تجربه متخصصین و حرفه‌مندان بسیاری بهره گرفته تا ایرادات معمول نظام برنامه‌ریزی و اجرای برنامه در کشور را کم و کمتر کند. برنامه‌ای که نه پشت درهای بسته، بلکه با حضور و مشارکت تمامی سهم‌داران تهیه خواهد شد: نهادهای رسمی، احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، نخبگان، سمن‌ها، ... و از همه مهم‌تر شهروندان اصفهان. برنامه‌ای که شهر را فراتر از کالبد، فراتر از مرزهای اداری و ورای بخشی‌نگری خواهد دید و تلاش خواهد کرد اصفهانی سرزنده و پویا را به آیندگان هدیه دهد.

بر اساس این میثاق‌نامه به عنوان سهم‌داران برنامه جامع شهر اصفهان متعهد می‌شویم که:

  1. همه منابع و ظرفیت‌های در اختیار خویش را برای تدوین و اجرای موفق برنامه به کار بندیم.

  2. از هر گونه حمیت و تعصب فردی و نهادی بگذریم و قدرت‌ها و منابع در اختیار خود را برای موفقیت این برنامه به کار گیریم.

  3. به جای القای بخشنامه‌های ملی به اصفهان، تلاش کنیم با اقناع مدیران ملی آن‌ها را با اهداف برنامه جامع اصفهان همراه نماییم.

  4. در مراحل آتی تدوین برنامه، مشارکت کامل داشته باشیم تا برنامه‌ای مورد اجماع همه سهم‌داران تدوین شود.

  5. از هر کوششی برای موفقیت این برنامه در تدوین و اجرا فروگذار نکنیم تا اصفهان الگوی برنامه‌ریزی کشور تبدیل شود.

  6. فرد فرد ما ناظران هشیاری بر روند تحقق اهداف برنامه باشیم.

به امید سپاهانی پاینده، بالنده و زاینده

Image