جلسۀ اول شورای راهبری

مکان: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان؛ زمان: 26 آبان 1397

 

تصاویر: