Image

کمیسیون حکمروایی

Image

جلسۀ اول  20 مرداد 98
مکان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان

نعمت الله اکبری
نعمت الله اکبری
• رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اصفهان
علی هنردان
علی هنردان
• رئیس ادارۀ شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوعات حکمروایی