جلسات جهان نما

Image

 دور اول، جلسۀ اول 19مرداد 98
مکان: باشگاه شماره دو شهرداری

Image

 دور دوم، جلسۀ اول 22 مرداد 99
مکان: استودیوی ضبط

Image

 دور دوم، جلسۀ دوم 23 مرداد 99
مکان: باشگاه شماره دو شهرداری

Image

 دور سوم، جلسۀ دوم 13شهریور 99
مکان: سالن جلسات کتابخانه مرکزی

Image

 دور سوم، جلسۀ اول 11شهریور 99
مکان: سالن جلسات کتابخانه مرکزی