جلسات مردمی

اقشار و گروه‌های اجتماعی زنان

مکان: فرهنگ‌سرای کوثر، منطقه 15 شهرداری اصفهان؛ زمان: چهارشنبه 22 خرداد 1398

جلسه با تسهیل‌گران

مکان: سالن کنفرانس کتاب‌خانۀ مرکزی شهرداری؛ زمان: شنبه 15 تیر 1398

جلسات مردمی با حضور زنان

مکان: دبیرستان بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 18 تیر 1398

سالمندان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

زنان منطقه 12و13

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

زنان منطقه 8

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

زنان منطقه 6

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

زنان منطقه 10

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

مهاجران

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

زنان منطقه 14

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

جوانان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: سه‌شنبه 25 تیر 1398

هنرمندان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: پنج‌شنبه 27 تیر 1398

مهندسان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: چهار‌شنبه 26 تیر 1398

معلمان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: پنج‌شنبه 27 تیر 1398

اصناف

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: چهارشنبه 26 تیر 1398

کارمندان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: چهارشنبه 26 تیر 1398

دانشگاهیان و حوزویان

مکان: دبیرستان دخترانۀ بهشت‌آیین؛ زمان: پنج‌شنبه 27 تیر 1398