جلسات موضوعی

انسان‌شناسی شهر

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: شنبه 19 مرداد 1398

حمل‌ونقل (جلسۀ دوم)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: دوشنبه 7 مرداد 1398

هوا

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان یک‌شنبه 30 تیر 1398

شهروندی

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 20 مرداد 1398

الگوی توسعۀ شهر (جلسۀ دوم)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان سه‌شنبه 8 مرداد 1398

مسائل اجتماعی

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: شنبه 19 مرداد 1398

فقر شهری

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: سه‌شنبه 15 مرداد 1398

گردشگری (جلسۀ اول)

مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان؛ زمان: جمعه 28 دی 1397

بازرگانی

مکان: اتاق بازرگانی استان اصفهان؛ زمان: دو‌شنبه 28 مرداد 1398

مالیه شهری

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: سه‌شنبه 15 مرداد 1398

الگوی توسعۀ شهر (جلسۀ اول)

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 2؛ زمان: دوشنبه 29 بهمن 1397

ضوابط و رویه‌های شهری

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 2؛ زمان: سه‌شنبه 7 اسفند 1397

انرژی (جلسۀ دوم)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛
زمان: چهارشنبه 30 مرداد 1398

کیفیت محیط شهری (جلسۀ چهارم)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: سه‌شنبه 8 مرداد 1398

آب (جلسۀ سوم)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: شنبه 29 تیر 1398

گردشگری (جلسۀ دوم)

مکان: تالار شورای شهرداری مرکزی؛ زمان: چهارشنبه 10 بهمن 1397

حمل‌ونقل (جلسۀ اول)

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 2؛ زمان: یک‌شنبه 28 بهمن 1397

حکمروایی شهری

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 27 مرداد 1398

انرژی (جلسۀ اول)

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 1؛ زمان: دوشنبه 29 بهمن 1397

جمعیت‌شناسی

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 2؛ زمان: دوشنبه 29 بهمن 1397

کیفیت محیط شهری (جلسۀ اول)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: چهارشنبه 3 خرداد 1397

اقتصاد مسکن (جلسۀ اول)

مکان: تالار شورای شهرداری مرکزی؛ زمان: چهارشنبه 10 بهمن 1397

کشاورزی

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: شنبه 29 تیر 1398

بهداشت و سلامت

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 30 تیر 1398

نقش منطقه‌ای شهر

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: دوشنبه 31 تیر 1398

صنعت

مکان: اتاق بازرگانی استان اصفهان؛ زمان: دوشنبه 28 مرداد 1398

سیما و منظر شهری

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 1؛ زمان: سه‌شنبه 7 اسفند 1397

فناوری اطلاعات

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: دوشنبه 7 مرداد 1398

کیفیت محیط شهری (جلسۀ دوم)

مکان: عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شمارۀ 2؛ زمان: پنج‌شنبه 11 بهمن 1397