جلسات ویژه

گزارش مرحله اول

مراسم رونمایی از گزارش مرحله اول برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین

امضای تفاهم نامه بازنگری طرح جامع اصفهان

تفاهم نامه بازنگری طرح جامع اصفهان با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شهرداراصفهان و مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان امضا شد.

98/2/18 عمارت باغ زرشک

جلسه شورای راهبری برنامه جامع اصفهان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی

جلسه ای با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون ویزر راه و شهرسازی برای بررسی مسائل طرح‌های توسعه و عمران استان، از جمله برنامه جامع اصفهان در استانداری اصفهان برگزار شد.

جلسه دست‌اندرکاران برنامه جامع شهر اصفهان با مدیر و کارشناسان دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی

جلسه دست‌اندرکاران برنامه جامع شهر اصفهان با مدیر و کارشناسان دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی

98/6/1 وزارت راه و شهرسازی