جلسات کمیته اجرایی

جلسه اول کارگروه روش شناسی

زمان جلسه:11 خرداد1398

مکان جلسه:شورا ی اسلامی شهر اصفهان

جلسه دوم کارگروه روش شناسی

جلسه کارگروه روش شناسی کمیته اجرایی 
شنبه 98.03.25 - شورای شهر اصفهان

جلسه سوم کارگروه مشارکت

جلسه کارگروه مشارکت با موضوع فرهنگ شهروندی

زمان جلسه:29 خرداد1398

مکان جلسه: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

مشارکت محلی شورای شهر اصفهان

جلسه کارگروه مشارکت کمیته اجرایی برنامه جامع با موضوع مشارکت محلی
شورای شهر اصفهان

جلسه چهارم کارگروه مشارکت

زمان جلسه: 3 تیرماه1398

ساعت 7:30 صبح

مکان جلسه:سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

جلسه پنجم کارگروه مشارکت

زمان: 9 تیرماه 1398

ساعت: 7:30 صبح

مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

جلسه ششم کارگروه روش شناسی

زمان جلسه:12تیرماه 1398

ساعت :15

مکان جلسه:کمیسیون شهرسازی شورای شهر

جلسه ششم کارگروه مشارکت

زمان:16 تیرماه1398

مکان جلسه: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

جلسه هفتم کارگروه روش شناسی

زمان: 19 تیرماه 1398

مکان جلسه: شورای اسلامی شهر اصفهان

جلسه هشتم کارگروه روش شناسی

زمان: 14 مرداد ماه 1398

مکان جلسه: شورای اسلامی شهر اصفهان

جلسه کالبدی و کاربری زمین

زمان: 20 مرداد ماه 1398

مکان: سالن جلسات شورای اسلامی شهر اصفهان