جلسات کمیسیونها

محیط زیست (جلسۀ اول)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: پنج‌شنبه 2 خرداد 1398

زیرساخت (جلسۀ اول)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: شنبه 4 خرداد 1398

کالبدی (جلسۀ اول)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 5 خرداد 1398

کالبدی (جلسۀ دوم)

مکان: سازمان طراحی و فنی مهندسی؛ زمان: چهارشنبه 22 خرداد 1398

اجتماعی فرهنگی (جلسۀ اول)

مکان: سازمان طراحی و فنی مهندسی؛ زمان: پنج‌شنبه 23 خرداد 1398

محیط زیست (جلسۀ دوم)

مکان: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 6 مرداد 1398

اقتصادی (جلسۀ اول)

مکان: سالن جلسات اتاق بازرگانی اصفهان؛ زمان: چهارشنبه 13 شهریور 1398

حکمروایی شهری

مکان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 20 مرداد 1398