دورنما

دورنما؛ جلسه سوم

 مکان: سالن جلسات کتابخانه مرکزی؛ زمان: پنجشنبه 6 شهریور 1399

دورنما؛ جلسه اول

مکان: سالن جلسات کتابخانه مرکزی؛ زمان: پنجشنبه 30 مرداد 1399

دورنما؛ جلسه دوم

مکان: سالن شورای اسلامی شهر شهرداری مرکزی ؛ زمان: چهارشنبه 5 شهریور 1399