جلسۀ چهارم شورای راهبری

سالن جلسات عمارت تاریخی باغ زرشک

جلسۀ هشتم شورای راهبری

تالار شورای شهر، ساختمان شهرداری مرکزی

جلسه پانزدهم شورای راهبری

جلسه شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان - مورخ 10 تیرماه - سالن جلسات شورای شهر - ساعت 12تا 14

جلسه هفدهم شورای راهبری

جلسه هفدهم شورای راهبری برنامه جامع -12 مرداد ماه-شهرداری مرکزی

جلسه شانزدهم شورای راهبری

22 تیرماه 1398 در عمارت باغ زرشک