جلسه دوم کارگروه روش شناسی

جلسه کارگروه روش شناسی کمیته اجرایی 
شنبه 98.03.25 - شورای شهر اصفهان

جلسه اول کارگروه روش شناسی

زمان جلسه:11 خرداد1398

مکان جلسه:شورا ی اسلامی شهر اصفهان

جلسه هشتم کارگروه روش شناسی

زمان: 14 مرداد ماه 1398

مکان جلسه: شورای اسلامی شهر اصفهان

جلسه هفتم کارگروه روش شناسی

زمان: 19 تیرماه 1398

مکان جلسه: شورای اسلامی شهر اصفهان

جلسه ششم کارگروه روش شناسی

زمان جلسه:12تیرماه 1398

ساعت :15

مکان جلسه:کمیسیون شهرسازی شورای شهر

جلسه پنجم کارگروه مشارکت

زمان: 9 تیرماه 1398

ساعت: 7:30 صبح

مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

جلسه چهارم کارگروه مشارکت

زمان جلسه: 3 تیرماه1398

ساعت 7:30 صبح

مکان جلسه:سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

جلسه سوم کارگروه مشارکت

 

جلسه کارگروه مشارکت با موضوع فرهنگ شهروندی

زمان جلسه:29 خرداد1398

مکان جلسه: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

مشارکت محلی شورای شهر اصفهان

جلسه کارگروه مشارکت کمیته اجرایی برنامه جامع با موضوع مشارکت محلی
شورای شهر اصفهان

جلسه کالبدی و کاربری زمین

زمان: 20 مرداد ماه 1398

مکان: سالن جلسات شورای اسلامی شهر اصفهان

جلسه ششم کارگروه مشارکت

زمان:16 تیرماه1398

مکان جلسه: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان