مشكلات كليدي اصفهان در برنامه جامع شهر شناسايي مي‌شود

برنامه جامع شهر اصفهان براي نخستين بار در كشور و به صورت پايلوت در اصفهان با رويكرد مشاركتي تدوين خواهد شد به اين معنا كه در تدوين اين برنامه همه افراد و گروه‌هايي كه مثبت و يا منفي، مستقيم يا غيرمستقيم از برنامه تاثيرپذيرفته يا بر آن تاثير مي‌گذارند سهيم هستند.

 

برنامه جامع شهر اصفهان براي نخستين بار در كشور و به صورت پايلوت در اصفهان با رويكرد مشاركتي تدوين خواهد شد به اين معنا كه در تدوين اين برنامه همه افراد و گروه‌هايي كه مثبت و يا منفي، مستقيم يا غيرمستقيم از برنامه تاثيرپذيرفته يا بر آن تاثير مي‌گذارند سهيم هستند.

به گزارش ايمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌اي شهرداري اصفهان، تهيه برنامه‌هاي جامع براي شهرها همواره روندي از بالا به پايين داشته و پس از تصويب برنامه‌ها و مصوبات در قالب دستورالعمل يا اسناد بالادستي به نهادهاي مرتبط و مراتب مياني و پايين‌تر براي اجرا ارسال مي‌شد؛ اما برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد مشاركتي در نظر دارد كه با هم انديشي سهم‌داران شهر از همه طيف‌ها و لايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برنامه‌هايي را تدوين كند كه قابليت اجرا در فضاي كنوني شهر با توجه به نيازهاي آينده را داشته باشد.  

در نخستين گام بعد از انتخاب اصفهان به عنوان پايلوت اجراي اين برنامه، تفاهم‌نامه برنامه جامع جديد شهر اصفهان با رويكرد نوين مشاركتي، در ابتداي سال جاري بين معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، اداره كل راه و شهرسازي استان، شوراي شهر و شهرداري اصفهان منعقد شد.

در ساختار جديد تدوين برنامه جامع نهاد شوراي راهبري شكل گرفته است. اين شورا، نهاد مشورتي شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي و معماري و مسئول هدايت و نظارت بر روند تهيه برنامه توسعه شهر-منطقه اصفهان است. اين شورا واحد تخصصي نيست، بلكه منافع همه گروه‌ها، اشخاص حقيقي و حقوقي مانند اصناف، دانشگاهيان، نخبگان علمي، اقتصادي و رسانه‌ها را در برنامه توسعه شهر نمايندگي مي‌كند. در جلسات شوراي راهبري برنامه جامع شهر اصفهان كه دو هفته يك بار در حال برگزاري است، تشكيل شش كميسيون تخصصي با موضوعات مختلف شهري به تصويب رسيد.

شش كميسيون تخصصي با عناوين "كشاورزي، محيط زيست و سلامت" با موضوعات آب، محيط زيست، بهداشت و سلامت و كشاورزي، كميسيون "زيرساخت" با موضوعات حمل و نقل، فناوري‌هاي نوين، برق، گاز، آب و فاضلاب، كميسيون "كالبدي" با موضوعات كيفيت محيط شهري، الگوي توسعه شهر، ضوابط و رويه‌هاي جاري، سيما و منظر شهري، نقش و جايگاه اصفهان در مقياس منطقه‌اي، ملي و ...، كميسيون "اقتصادي و گردشگري" با موضوعات فضاي كسب و كار، اقتصاد دانش‌بنيان، گردشگري، فقر شهري، ماليه شهري، صنعت، بازرگاني، نيروي انساني، انرژي و اقتصاد گردشگري، كميسيون "فرهنگي -اجتماعي" با موضوعات جمعيت‌شناسي و هويت فرهنگي و كميسيون "حكمروايي شهري و منطقه‌اي" به عنوان كميسيون‌هاي تخصصي شناخته شدند.

برنامه جامع هم اكنون در مرحله شناسايي چالش‌هاي شهري است. تاكنون ۱۴ گروه كانوني با حضور تشكل‌هاي صنفي، سمن‌ها، نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي شهر و نخبگان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي پيرامون موضوعات مختلف همچون گردشگري، كسب و كار، حمل و نقل، آب و ... تشكيل شده و قرار است تا پايان بهار ۹۸  مشكلات و چالش‌هاي حوزه‌هاي مختلف از اين جلسات استخراج شود.

به گزارش ايمنا، در ادامه تدوين برنامه برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين نظرات اقشار مردم و جامعه محلي با روش‌هاي گوناگون مشاركتي در تدوين برنامه‌ها لحاظ خواهد شد تا خواسته‌ها و مطالبات لايه‌هاي مختلف اجتماعي در نظام تصميم‌گيري شهر، لحاظ شود. اين موضوع هدف اصلي رويكرد جديد اين برنامه است.