حکمروایی شهری

مکان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان؛ زمان: یک‌شنبه 20 مرداد 1398

 

تصاویر:

 

فیلم: