کارگروه روش‌شناسی

مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان از دورۀ چهارم شورا پیگیر تدوین برنامۀ آمایش شهری بود و در دورۀ پنجم با همکاری کمیسیون اقتصادی وحمایت کمیسیون شهرسازی، طرح تدوین برنامۀ آمایش شهری را به شورای شهر ارائه نمود. کلیات این طرح در جلسه تلفیق به تصویب رسید و مقرر شد، شرح خدمات آن توسط مرکز تهیه شود. به همین منظور، کارگروهی با عنوان "روش‌شناسی"، متشکل از مشاوران صاحب‌نظر و باتجربه در زمینه‌هایی همچون برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، اقتصاد، تحلیل سیستم‌ها و جامعه‌شناسی تدوین شد تا با مشورت آن‌ها، شرح خدمات مذکور تهیه شود. جلسات متعدد حضوری و مجازی با ترکیب‌های مختلفی از اعضای کارگروه با محوریت مرکز پژوهش‌های شورا تشکیل شد وشرح خدمات آمایش شهری بر این اساس تهیه گردید. پس از آن، با توجه به یکی شدن ایدۀ تدوین برنامهۀ آمایش شهری و تدوین برنامۀ جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین، دیدگاه‌های مطرح‌شده در شرح خدمات آمایش، در شرح خدمات برنامۀ جامع انعکاس یافت. کارگروه روش‌شناسی همچنان فعال است وفراخور نیاز، نظرات اعضای آن در تدوین و اصلاح روش‌شناسی و فرآیند تدوین برنامۀ جامع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

احسان مالکی‌پور
احسان مالکی‌پور
• کارشناس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان
علی هنردان
علی هنردان
• رئیس اداره شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
بهروز نصر آزادانی
بهروز نصر آزادانی
• مدیرهماهنگی و نظارت امور مناطق و سازمان‌ها
داریوش مرادی
داریوش مرادی
• متخصص برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
محسن طاهری
محسن طاهری
• عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی ژیان‌پور
مهدی ژیان‌پور
• معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان
حامد ترکش اصفهانی
حامد ترکش اصفهانی
• دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، تفکر سیستمی
مسعود حاج‌بنده
مسعود حاج‌بنده
• مسئول گروه پژوهش‌های شهری و اجتماعی مدیریت پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایۀ انسانی
مهندی توکلی
مهندی توکلی
• رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
مصطفی دهقانی
مصطفی دهقانی
• کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
حسین قانونی
حسین قانونی
• کارشناس شورای اسلامی شهر اصفهان
پویا جودی
پویا جودی
• دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
Image

جلسۀ اول  11 خرداد 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ دوم 25 خرداد 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ سوم 1 تیر 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ چهارم 8 تیر 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ پنجم 12 تیر 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ ششم 19 تیر 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ هفتم 14 مرداد 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان